Salmon

 

!

Salmon

Tournament Series Salmon
Size: 6 inches, Weight: 2 - 2.25 oz