Perch Large Slow Sinking

 
!

Perch Large Slow Sinking

Strong Perch Large
Slow Sinking
7.75" Length, Weight - 3.4 to 4.15 oz