Perch Large Fast Sinking

 
!

Perch Large Fast Sinking

Strong Perch Large
Fast Sinking
7" Length, Weight - 2.5 to 3.5 oz