Striper Medium Sinking

 
!

Striper Medium Sinking

Strong Bass Large Striper 
Medium Sinking
7.75" Length, Weight - 3.4 to 4.15 oz